dimarts, 1 de juliol de 2008

COMUNICACIÓ I LLENGUATGE Continguts

Observar, escoltar i experimentar

· Sensibilitat i interès per l’escolta, l’observació i l’exploració de les
possibilitats sonores, simbòliques, cinètiques i plàstiques d’elements de
l’entorn.

· Participació i escolta activa en situacions habituals de comunicació, com
converses, contextos de joc, activitats de vida quotidiana i activitats
relacionades amb la cultura.

· Ús d’estratègies per comprendre els altres quan s’expressen verbalment,
adoptant una actitud positiva i de respecte per a les llengües.

· Curiositat, interès i gaudi davant les creacions musicals, visuals, literàries,
audiovisuals, plàstiques, obres escèniques, usant estratègies per escoltar,
mirar i llegir.

· Escolta i comprensió de narracions, contes, cançons, llegendes, poesies,
endevinalles i dites, tradicionals i contemporànies, com a font de plaer i
d’aprenentatge.

· Escolta activa de creacions musicals per a la discriminació, identificació i
captació de la pulsació i ritmes, estructures, qualitats dels sons, melodies i
harmonies.

· Experimentació amb tècniques plàstiques i audiovisuals bàsiques: dibuix,
pintura, collage, modelatge, estampació, edició gràfica amb ordinador i
imatge, treballant l’alfabet visual: punt, línia, taca, color, textura, volum,
enquadrament, punts de vista, llum.

· Exercitació de destreses manuals: retallar, esquinçar, arrugar, punxar i
plegar, adquirint coordinació oculo-manual.

· Exploració de diferents instruments:llapis, retoladors, pinzells, ratolí i teclat
d’ordinador, i tampons, per produir missatges escrits o gràfics.

· Experimentació amb el gest i el moviment, dansant, jugant a crear diferents
moviments amb el cos, per saber trobar la pròpia capacitat expressiva i les
emocions que comporta.

· Progressió en el domini i l’ús de la veu, a partir de jocs i de la cançó, així
com en les habilitats i actituds necessàries per a l’ús dels instruments
musicals.

· Iniciació als usos socials de la lectura i l’escriptura. Exploració de materials
de l’entorn com etiquetes, cartells, llibres i revistes, en suport de paper o
digital, que contenen escrits.

· Satisfacció per les descobertes i els progressos individuals i de grup en les
habilitats lingüístiques i expressives.

Parlar, expressar i comunicar

· Interès per compartir interpretacions, sensacions i emocions provocades per
les produccions artístiques: literàries, musicals, teatrals, plàstiques i
audiovisuals).

· Ús i valoració progressiva de la llengua oral per evocar i relatar fets, per
expressar i comunicar idees, desigs i sentiments, com a forma d’aclarir,
organitzar i accedir al propi pensament, per regular la pròpia conducta i la
dels altres.

· Ús de recursos expressius del propi cos i de suports visuals en la
comunicació oral.

· Expressió i comunicació de fets, sentiments i emocions, vivències o
fantasies a traves del dibuix i de produccions artístiques: musicals,
plàstiques, escèniques i audiovisuals.

· Utilització d’estratègies, com imitació i acomodació, per fer-se comprendre i
per comprendre els altres amb un ús de la llengua cada vegada més acurat:
pronunciació clara, estructura gramatical correcta, lèxic precís i variat,
entonació i to de veu apropiats.

· Gust per participar en les converses amb ús progressiu de les normes que
regeixen els intercanvis lingüístics: torn de parla, atenció, manteniment i
canvi de tema, adequació al context, i de les formes establertes socialment
per iniciar, mantenir i finalitzar les converses.

· Participació en converses sobre diferents temes, tot compartint les
descobertes, hipòtesi, desitjos, sentiments i emocions, aprenent a contrastar
i a incorporar les aportacions dels altres.

· Ús de la llengua per mostrar acords i desacords i resoldre conflictes de
manera apropiada i assertiva.

· Utilització d’instruments tecnològics (TIC) i del llenguatge audiovisual com a
mitjà de comunicació, per enregistrar, escoltar i parlar.

· Comunicació a través del codi matemàtic en situacions de vida quotidiana.

Interpretar, representar i crear

· Ús dels llenguatges verbal, musical, plàstic, matemàtic, audiovisual i
corporal com a objectes de diversió, de creació i d’aprenentatge a través de
jocs lingüístics i expressius. Apreciació de l’estètica de les formes literàries,
ritme, rima, i artístiques, i de les sensacions i emocions que provoquen.

· Descoberta i coneixement progressiu de les relacions entre el text oral i
l’escrit.

· Ús d’estratègies per aproximar-se a la lectura, com identificació de paraules
significatives i usuals, ús del context i de la forma de l’escrit, reconeixement
de lletres, ús de les il·lustracions, gràfics i altres imatges que acompanyen
els textos.

· Iniciativa i interès per produir textos escrits amb diferents funcions, amb
aproximació progressiva a l’escriptura convencional.

· Utilització de la intuïció, la improvisació, la fantasia i la creativitat tant en
l’observació i l’escolta com en els processos creatius artístics.

· Ús de materials i tècniques plàstiques per fer representacions de forma
creativa.

· Creació individual i col·lectiva de diferents tipus de textos com contes,
relats, rodolins i endevinalles, gaudint del plaer de la creació de móns
imaginaris a través de les paraules i les imatges.

· Interpretació de cançons i danses tradicionals catalanes i d’arreu del món, i
representació de personatges, fets i jocs d’expressió corporal.

· Adquisició d’actituds i habilitats necessàries per posicionar-se com a
intèrpret, com a oient, com a compositor, com a director. És a dir: escoltar,
observar, interpretar i crear.

· Ús de llibres, també en format multimèdia, per fer volar la imaginació,
informar-se, divertir-se, estar bé.

· Utilització d’instruments tecnològics en els processos creatius per al treball
amb la fotografia, el vídeo i l’ordinador a través dels programes oberts
d’edició de textos, gràfics, presentacions. Expressió audiovisual per crear
històries, dibuixar i pintar amb editors gràfics i multimèdia.

· Iniciació en les habilitats per a l’anàlisi de la llengua, correspondència sografia,
segmentació sil·làbica, amb ús de vocabulari específic per referir-se
a alguns dels seus elements bàsics: paraula, lletra, so, títol. Gust per provar,
reformular i reflexionar sobre la llengua.

· Reconeixement i ús de llenguatge matemàtic amb números, símbols i codis
que poden ser llegits pels altres i que tenen significats compartits per la
societat en contextos reals i situacions progressivament més complexes.

· Ús de procediments com: preguntar, negociar, predir, planificar, raonar,
simular.

· Construcció de la noció de quantitat i inici de la seva representació.

· Valoració i respecte per les produccions orals, gràfiques i escrites pròpies i
dels companys i companyes.