divendres, 27 de juny de 2008

CAPACITATS

L’educació infantil afavorirà el desenvolupament d’unes capacitats que ha de permetre els nens i les nenes créixer integralment com a persones en el món d’avui, amb uns aprenentatges continuats i progressius, que seguiran en l’etapa d’educació primària amb l'adquisició de les competències bàsiques que ha d’assolir l’alumnat al finalitzar l’educació obligatòria.Els objectius de cicle precisen les capacitats que els infants han d’haver desenvolupat en acabar el parvulari, en relació als continguts de les àrees i elscriteris d’avaluació.El desenvolupament de les capacitats és el resultat del què s’aprèn. Així, doncs, al llarg de l'etapa de l'educació infantil els infants hauran d’anardesenvolupat les capacitats a l’entorn dels següents eixos:

1. Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma

L'autoconeixement, la construcció i l'acceptació de la pròpia identitat, la regulació de les emocions, l'autoexigència i el desenvolupament d'estratègiesd'aprenentatge, del pensament crític i d'hàbits responsables són essencials per a aprendre a ser i actuar de manera autònoma.

L’infant haurà de ser capaç de:
· Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i lacoordinació, adonant-se de les seves possibilitats.
· Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formantuna imatge positiva d'ells mateixos i dels altres.
· Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes isentir-se segur i acollit.

2. Aprendre a pensar i a comunicar

Cercar i gestionar informació provinent de diferents fonts i suports, utilitzar diferents tipus de llenguatges (verbal, escrit, visual, corporal, matemàtic, digital), en la comunicació d'informacions, sentiments i coneixements, treballar de manera cooperativa i ser conscient dels propis aprenentatges, afavoreix la construcció del coneixement i el desenvolupament del pensament propi.

L’infant haurà de ser capaç de:
· Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitatsmatemàtiques bàsiques.
· Progressar en la comunicacó i expressió ajustada als diferents contextos isituacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

Explorar, experimentar, formular preguntes i verificar hipòtesis, planificar i desenvolupar projectes, cercar alternatives esdevenen elements clau en els processos de formació de l'alumnat.

L’infant haurà de ser capaç de:
· Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
· Mostrar iniciativa per anfrontar situacions de la vida quotidiana, identificar els perills i aprendre a actuar en conseqüència.

4. Aprendre a conviure i habitar el món

La conscienciació per la pertinença social i comunitària, el respecte per la diversitat, el desenvolupament d'habilitats socials, el funcionament participatiu de la institució escolar, el treball en equip, la gestió positiva dels conflictes, el desenvolupament de projectes en comú, afavoreixen la cohesió social i la formació de persones compromeses i solidàries.

L’infant haurà de ser capaç de:
· Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
· Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.