dimarts, 1 de juliol de 2008

COMUNICACIÓ I LLENGUATGE Continguts

Observar, escoltar i experimentar

· Sensibilitat i interès per l’escolta, l’observació i l’exploració de les
possibilitats sonores, simbòliques, cinètiques i plàstiques d’elements de
l’entorn.

· Participació i escolta activa en situacions habituals de comunicació, com
converses, contextos de joc, activitats de vida quotidiana i activitats
relacionades amb la cultura.

· Ús d’estratègies per comprendre els altres quan s’expressen verbalment,
adoptant una actitud positiva i de respecte per a les llengües.

· Curiositat, interès i gaudi davant les creacions musicals, visuals, literàries,
audiovisuals, plàstiques, obres escèniques, usant estratègies per escoltar,
mirar i llegir.

· Escolta i comprensió de narracions, contes, cançons, llegendes, poesies,
endevinalles i dites, tradicionals i contemporànies, com a font de plaer i
d’aprenentatge.

· Escolta activa de creacions musicals per a la discriminació, identificació i
captació de la pulsació i ritmes, estructures, qualitats dels sons, melodies i
harmonies.

· Experimentació amb tècniques plàstiques i audiovisuals bàsiques: dibuix,
pintura, collage, modelatge, estampació, edició gràfica amb ordinador i
imatge, treballant l’alfabet visual: punt, línia, taca, color, textura, volum,
enquadrament, punts de vista, llum.

· Exercitació de destreses manuals: retallar, esquinçar, arrugar, punxar i
plegar, adquirint coordinació oculo-manual.

· Exploració de diferents instruments:llapis, retoladors, pinzells, ratolí i teclat
d’ordinador, i tampons, per produir missatges escrits o gràfics.

· Experimentació amb el gest i el moviment, dansant, jugant a crear diferents
moviments amb el cos, per saber trobar la pròpia capacitat expressiva i les
emocions que comporta.

· Progressió en el domini i l’ús de la veu, a partir de jocs i de la cançó, així
com en les habilitats i actituds necessàries per a l’ús dels instruments
musicals.

· Iniciació als usos socials de la lectura i l’escriptura. Exploració de materials
de l’entorn com etiquetes, cartells, llibres i revistes, en suport de paper o
digital, que contenen escrits.

· Satisfacció per les descobertes i els progressos individuals i de grup en les
habilitats lingüístiques i expressives.

Parlar, expressar i comunicar

· Interès per compartir interpretacions, sensacions i emocions provocades per
les produccions artístiques: literàries, musicals, teatrals, plàstiques i
audiovisuals).

· Ús i valoració progressiva de la llengua oral per evocar i relatar fets, per
expressar i comunicar idees, desigs i sentiments, com a forma d’aclarir,
organitzar i accedir al propi pensament, per regular la pròpia conducta i la
dels altres.

· Ús de recursos expressius del propi cos i de suports visuals en la
comunicació oral.

· Expressió i comunicació de fets, sentiments i emocions, vivències o
fantasies a traves del dibuix i de produccions artístiques: musicals,
plàstiques, escèniques i audiovisuals.

· Utilització d’estratègies, com imitació i acomodació, per fer-se comprendre i
per comprendre els altres amb un ús de la llengua cada vegada més acurat:
pronunciació clara, estructura gramatical correcta, lèxic precís i variat,
entonació i to de veu apropiats.

· Gust per participar en les converses amb ús progressiu de les normes que
regeixen els intercanvis lingüístics: torn de parla, atenció, manteniment i
canvi de tema, adequació al context, i de les formes establertes socialment
per iniciar, mantenir i finalitzar les converses.

· Participació en converses sobre diferents temes, tot compartint les
descobertes, hipòtesi, desitjos, sentiments i emocions, aprenent a contrastar
i a incorporar les aportacions dels altres.

· Ús de la llengua per mostrar acords i desacords i resoldre conflictes de
manera apropiada i assertiva.

· Utilització d’instruments tecnològics (TIC) i del llenguatge audiovisual com a
mitjà de comunicació, per enregistrar, escoltar i parlar.

· Comunicació a través del codi matemàtic en situacions de vida quotidiana.

Interpretar, representar i crear

· Ús dels llenguatges verbal, musical, plàstic, matemàtic, audiovisual i
corporal com a objectes de diversió, de creació i d’aprenentatge a través de
jocs lingüístics i expressius. Apreciació de l’estètica de les formes literàries,
ritme, rima, i artístiques, i de les sensacions i emocions que provoquen.

· Descoberta i coneixement progressiu de les relacions entre el text oral i
l’escrit.

· Ús d’estratègies per aproximar-se a la lectura, com identificació de paraules
significatives i usuals, ús del context i de la forma de l’escrit, reconeixement
de lletres, ús de les il·lustracions, gràfics i altres imatges que acompanyen
els textos.

· Iniciativa i interès per produir textos escrits amb diferents funcions, amb
aproximació progressiva a l’escriptura convencional.

· Utilització de la intuïció, la improvisació, la fantasia i la creativitat tant en
l’observació i l’escolta com en els processos creatius artístics.

· Ús de materials i tècniques plàstiques per fer representacions de forma
creativa.

· Creació individual i col·lectiva de diferents tipus de textos com contes,
relats, rodolins i endevinalles, gaudint del plaer de la creació de móns
imaginaris a través de les paraules i les imatges.

· Interpretació de cançons i danses tradicionals catalanes i d’arreu del món, i
representació de personatges, fets i jocs d’expressió corporal.

· Adquisició d’actituds i habilitats necessàries per posicionar-se com a
intèrpret, com a oient, com a compositor, com a director. És a dir: escoltar,
observar, interpretar i crear.

· Ús de llibres, també en format multimèdia, per fer volar la imaginació,
informar-se, divertir-se, estar bé.

· Utilització d’instruments tecnològics en els processos creatius per al treball
amb la fotografia, el vídeo i l’ordinador a través dels programes oberts
d’edició de textos, gràfics, presentacions. Expressió audiovisual per crear
històries, dibuixar i pintar amb editors gràfics i multimèdia.

· Iniciació en les habilitats per a l’anàlisi de la llengua, correspondència sografia,
segmentació sil·làbica, amb ús de vocabulari específic per referir-se
a alguns dels seus elements bàsics: paraula, lletra, so, títol. Gust per provar,
reformular i reflexionar sobre la llengua.

· Reconeixement i ús de llenguatge matemàtic amb números, símbols i codis
que poden ser llegits pels altres i que tenen significats compartits per la
societat en contextos reals i situacions progressivament més complexes.

· Ús de procediments com: preguntar, negociar, predir, planificar, raonar,
simular.

· Construcció de la noció de quantitat i inici de la seva representació.

· Valoració i respecte per les produccions orals, gràfiques i escrites pròpies i
dels companys i companyes.

divendres, 27 de juny de 2008

CAPACITATS

L’educació infantil afavorirà el desenvolupament d’unes capacitats que ha de permetre els nens i les nenes créixer integralment com a persones en el món d’avui, amb uns aprenentatges continuats i progressius, que seguiran en l’etapa d’educació primària amb l'adquisició de les competències bàsiques que ha d’assolir l’alumnat al finalitzar l’educació obligatòria.Els objectius de cicle precisen les capacitats que els infants han d’haver desenvolupat en acabar el parvulari, en relació als continguts de les àrees i elscriteris d’avaluació.El desenvolupament de les capacitats és el resultat del què s’aprèn. Així, doncs, al llarg de l'etapa de l'educació infantil els infants hauran d’anardesenvolupat les capacitats a l’entorn dels següents eixos:

1. Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma

L'autoconeixement, la construcció i l'acceptació de la pròpia identitat, la regulació de les emocions, l'autoexigència i el desenvolupament d'estratègiesd'aprenentatge, del pensament crític i d'hàbits responsables són essencials per a aprendre a ser i actuar de manera autònoma.

L’infant haurà de ser capaç de:
· Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i lacoordinació, adonant-se de les seves possibilitats.
· Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formantuna imatge positiva d'ells mateixos i dels altres.
· Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes isentir-se segur i acollit.

2. Aprendre a pensar i a comunicar

Cercar i gestionar informació provinent de diferents fonts i suports, utilitzar diferents tipus de llenguatges (verbal, escrit, visual, corporal, matemàtic, digital), en la comunicació d'informacions, sentiments i coneixements, treballar de manera cooperativa i ser conscient dels propis aprenentatges, afavoreix la construcció del coneixement i el desenvolupament del pensament propi.

L’infant haurà de ser capaç de:
· Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitatsmatemàtiques bàsiques.
· Progressar en la comunicacó i expressió ajustada als diferents contextos isituacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

Explorar, experimentar, formular preguntes i verificar hipòtesis, planificar i desenvolupar projectes, cercar alternatives esdevenen elements clau en els processos de formació de l'alumnat.

L’infant haurà de ser capaç de:
· Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
· Mostrar iniciativa per anfrontar situacions de la vida quotidiana, identificar els perills i aprendre a actuar en conseqüència.

4. Aprendre a conviure i habitar el món

La conscienciació per la pertinença social i comunitària, el respecte per la diversitat, el desenvolupament d'habilitats socials, el funcionament participatiu de la institució escolar, el treball en equip, la gestió positiva dels conflictes, el desenvolupament de projectes en comú, afavoreixen la cohesió social i la formació de persones compromeses i solidàries.

L’infant haurà de ser capaç de:
· Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
· Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

dimecres, 25 de juny de 2008

DESCOBERTA DE L'ENTORN continguts

Exploració de l’entorn

 • Observació i identificació de diferents elements de l’entorn: materials, objectes, animals, plantes, paisatges.

 • Observació i identificació de qualitats d’elements de l’entorn.

 • Observació i identificació de fenòmens naturals: dia, nit, sol, pluja, núvols,
  vent, entre d’altres, i valoració de la seva incidència en la vida quotidiana.

 • Identificació de figures tridimensionals: esfera, cilindre i prisma, i planes:
  triangle, quadrilàter i cercle que formen part d’elements de l’entorn.

 • Observació i identificació de l’entorn social: l’escola, el carrer, el barri, el
  poble o ciutat. Reconeixement de pertinença a la família, a l’escola, al grup
  classe, i les relacions que s’hi estableixen.

 • Identificació de festes, tradicions, històries o llegendes de l’entorn proper i
  de Catalunya. Interès per participar en activitats socials i culturals i per
  conèixer manifestacions pròpies de les cultures de companys i companyes
  de classe.

 • Identificació de diferents ocupacions i serveis que desenvolupen les
  persones adultes de l’entorn.

 • Ús de diferents recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions:
  dibuix, càmera fotogràfica, entre d’altres.

 • Valoració de les normes que regeixen la convivència en els grups socials
  establint relacions de respecte i col·laboració amb les persones de l’entorn
  proper.

 • Respecte pels elements de l’entorn natural i social i participació en
  actuacions per a la conservació del medi.


Experimentació i interpretació

 • Observació i reconeixement de semblances i diferències en organismes,
  objectes i materials: color, grandària, mida, plasticitat, utilitat, sensacions, i altres propietats.

 • Experimentació d’accions que provoquen canvis en objectes i materials, fent anticipacions i comparant els resultats.

 • Ús d’instruments d’observació directa i indirecta per a la realització
  d’exploracions i d’experiències, tan analògics com digitals: lupes, balances i
  sensors per a la recollida i posterior anàlisi de dades. Iniciació en l’ús de les
  tecnologies de la informació i de la comunicació.

 • Realització de mesures d’objectes manipulables per conèixer les seves
  característiques i comparar-los. Ús d’estratègies de mesura de longitud,
  capacitat, massa, temps, temperatura, fent estimacions i prediccions i
  utilitzant unitats no convencionals.

 • Observació de característiques i comportaments d’alguns animals i plantes
  en contextos diversos: com són, com s’alimenten, on viuen, com es
  relacionen.

 • Reconeixement dels canvis que es produeixen en animals i plantes en el
  decurs del seu desenvolupament, interpretant les primeres nocions d’ésser
  viu i cicle.

 • Curiositat i iniciativa per la descoberta, per fer-se preguntes, cercar
  informació de diferents fonts, compartir-la amb els companys i companyes
  de classe, i organitzar-la en els diferents models.

 • Verbalització dels processos i dels resultats, evocant l’experiència realitzada
  i valorant les aportacions dels altres.

 • Representació gràfica del procés seguit en l’experimentació i de la
  interpretació dels resultats.

 • Reconeixement i interpretació de diferents rols observables en entorns
  propers i quotidians.

 • Interès per col·laborar en la preparació d’activitats de descoberta.


Raonament i representació

 • Comparació, ordenació i classificació d’objectes i materials, establint
  relacions qualitatives i quantitatives, per reconèixer patrons, verbalitzar
  regularitats, i fer anticipacions.
  • Construcció de la noció de quantitat i inici de la seva representació.

  • Reconeixement i representació de nombres en situacions diverses adonantse que són presents en situacions quotidianes i per què s’utilitzen, com quantitat, identificació, ordre i situació.

  • Reconeixement de seqüències i ordenació temporal de fets i activitats de la
   vida quotidiana. Identificació de sèries i predicció de la seva continuïtat.

  • Aplicació d’estratègies de càlcul per afegir, treure, repartir i agrupar
   reconeixent la modificació de les quantitats i fent estimacions de resultats.

  • Situació dels objectes a l’espai reconeixent la posició que ocupen i la
   distància respecte d’un punt determinat. Orientació en espais habituals de
   l’habitatge, l’escola i d’entorns coneguts, fent ús de la memòria espacial.

  • Ús d’estratègies per resoldre situacions que requereixin coneixements
   matemàtics. Verbalització dels processos i valoració dels resultats.

  • Adquisició progressiva de l'autonomia cognitiva que genera el treball basat
   en l'experimentació i el raonament, amb la comprovació, el contrast i la
   justificació com a forma habitual de conèixer i d'elaborar explicacions.

  • Identificació d’alguns canvis en la vida quotidiana i els costums en el pas del temps i en situacions properes.

  • Identificació de canvis que es produeixen a l’entorn i en el temps, establint
   relacions causa-efecte.

  • Ús del dibuix com a mitjà de representació: observació de la realitat,
   processos, canvis.

  • Elaboració i interpretació de representacions gràfiques senzilles sobre
   dades de la vida quotidiana.

  • Identificació d’informacions proporcionades pels diferents mitjans de
   comunicació, i expressió de la pròpia opinió.

  DESCOBERTA D'UN MATEIX I DELS ALTRES continguts

  DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES

  Autoconeixement i gestió de les emocions
  • Exploració i reconeixement de característiques bàsiques del propi cos:
   parts, canvis físics, creixement, necessitats bàsiques. Integració de les
   descobertes en un esquema i una imatge corporals de bases sòlides i
   flexibles.

  • Exploració i reconeixement de les pròpies possibilitats a través del cos:
   sensorials i perceptives, motrius, afectives i relacionals, expressives i
   cognoscitives.

  • Acceptació positiva de les pròpies característiques, tant capacitats com
   limitacions personals.

  • Actitud optimista, esforç i iniciativa per anar resolent situacions de
   dificultat: físiques, emocionals, relacionals i intel·lectuals; comptant amb
   l’ajut de les persones adultes o els iguals, si cal. Iniciació a la
   Identificació de les emocions bàsiques: amor, alegria, tristesa, enuig i
   por) a partir de les pròpies vivències. Associació amb causes i
   conseqüències.

  • Expressió de les pròpies emocions a través dels diferents llenguatges:
   corporal, plàstic, musical i verbal. Adquisició progressiva del vocabulari
   referit a les emocions.

  • Confiança i seguretat en els propis progressos. Autoregulació
   progressiva d’emocions per aconseguir un creixement personal i
   relacional satisfactori.


  Joc i moviment

  • Gust i valoració pel joc i l’exploració sensorial com a mitjà de gaudi
   personal i de relació amb si mateix, amb els altres i amb els objectes.

  • Exploració de moviments en relació a un mateix, als altres, als objectes, i
   a la situació espacio-temporal, avançant en les possibilitats expressives
   del propi cos.

  • Expressió, a partir de l’activitat espontània, de la vida afectiva i
   relacional mitjançant el llenguatge corporal.

  • Domini progressiu de les habilitats motrius bàsiques: coordinació, to
   muscular, equilibri, postures diverses i respiració.

  • Organització progressiva de la lateralitat.

  • Experimentació i interpretació de sensacions i significats referits a
   l’espai: dintre-fora, davant-darrere, segur-perillós, entre d’altres, i al
   temps: ritme, ordre, durada, simultaneïtat, espera.

  • Creixement personal en el desenvolupament de jocs diversos: de
   maternatge, de contrastos, exploratoris, sensoriomotors, simbòlics.

  • Comprensió i valoració progressiva de la necessitat de normes en
   alguns jocs.

  • Prudència davant algunes situacions de risc o de perill. Relacions afectives i comunicatives

  • Exploració, acceptació, respecte, i valoració positiva dels trets característics dels altres, sense prejudicis ni estereotips que dificulten la
   convivència.

  • Interès i confiança per apropar-se afectivament a les emocions de les
   altres persones. Percepció de les necessitats i desig dels altres, i
   progressiva actitud d’ajut i de col·laboració.

  • Sentiment de pertànyer al grup i compromís de participació en projectes
   compartits.

  • Reflexió sobre les relacions que s’estableixen en els grups i participació
   en la concreció de normes per afavorir la convivència.

  • Disposició a la resolució de conflictes mitjançant el diàleg, a l’assumpció
   de responsabilitats i a la flexibilització d’actituds personals per trobar
   punts d’encontre amb els altres i arribar a acords.


  Autonomia personal i relacional

  • Autoregulació progressiva d’hàbits d’autonomia referits a la pròpia cura:
   higiene, descans, alimentació, seguretat.

  • Aplicació d’hàbits d’autonomia en la vida escolar, mostrant iniciativa i
   esforç per trobar personalment solucions a situacions i dificultats
   superables, sabent demanar ajut quan faci falta i acceptant l’ajuda quan
   es requereixi.

  • Exercitació progressiva d’hàbits que afavoreixin la relació amb els altres:
   cura, atenció, escolta i respecte.

  • Participació en la cura i manteniment dels objectes i espais col·lectius.

  • Incorporació progressiva d’hàbits beneficiosos per la salut com a
   benestar personal i interpersonal.

  • Iniciativa per fer propostes, comunicar experiències i participar
   activament en la presa de decisions.

  • Desig d’autonomia i iniciativa pròpia.

  • Seguretat i confiança en les pròpies possibilitats d’aprenentatge i
   satisfacció pels progressos assolits.

  OBJECTIUS D'EDUCACIÓ INFANTIL

  El cicle de parvulari té els següents objectius que han d’ajudar al
  desenvolupament de les capacitats de l’alumnat:

  1. Identificar-se com a persona sentint seguretat i benestar emocional, coneixent el propi cos, les seves necessitats, els hàbits de salut i guanyar confiança en el control d’un mateix.

  2. Ser i actuar de forma cada vegada més autònoma, resolent situacions
  quotidianes amb actitud positiva i superant les dificultats.

  3. Sentir que pertany a grups socials diversos, participant activament en
  ells i utilitzant els hàbits, actituds, rutines i normes pròpies.

  4. Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en
  el grup establint relacions afectives positives amb actituds d’empatia i
  col·laboració i intentant resoldre conflictes de manera pacífica.

  5. Observar i experimentar en l’entorn proper amb curiositat i interès,
  interpretant-lo i fent-se preguntes que impulsin la comprensió del món
  natural, social, físic i material.

  6. Conèixer experiències, històries i símbols de la cultura pròpia del país i
  la d’altres companys i companyes, generant actituds de confiança i
  respecte per les diferències i valorant les relacions socials i afectives que
  s’hi estableixin.

  7. Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o
  imaginada i expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que els
  ofereix el joc i altres formes de representació.

  8. Comprendre les intencions comunicatives d’altres infants i persones
  adultes i expressar-se mitjançant la paraula, el gest i a través del joc.

  9. Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i
  representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical,
  audiovisual i plàstic; iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i de
  l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús de les
  tecnologies de la informació i de la comunicació.

  10. Aprendre i gaudir de l’ aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se coses,
  fer-les ben fetes, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el
  coneixement de forma cada vegada més estructurada.