dimecres, 25 de juny de 2008

DESCOBERTA DE L'ENTORN continguts

Exploració de l’entorn

 • Observació i identificació de diferents elements de l’entorn: materials, objectes, animals, plantes, paisatges.

 • Observació i identificació de qualitats d’elements de l’entorn.

 • Observació i identificació de fenòmens naturals: dia, nit, sol, pluja, núvols,
  vent, entre d’altres, i valoració de la seva incidència en la vida quotidiana.

 • Identificació de figures tridimensionals: esfera, cilindre i prisma, i planes:
  triangle, quadrilàter i cercle que formen part d’elements de l’entorn.

 • Observació i identificació de l’entorn social: l’escola, el carrer, el barri, el
  poble o ciutat. Reconeixement de pertinença a la família, a l’escola, al grup
  classe, i les relacions que s’hi estableixen.

 • Identificació de festes, tradicions, històries o llegendes de l’entorn proper i
  de Catalunya. Interès per participar en activitats socials i culturals i per
  conèixer manifestacions pròpies de les cultures de companys i companyes
  de classe.

 • Identificació de diferents ocupacions i serveis que desenvolupen les
  persones adultes de l’entorn.

 • Ús de diferents recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions:
  dibuix, càmera fotogràfica, entre d’altres.

 • Valoració de les normes que regeixen la convivència en els grups socials
  establint relacions de respecte i col·laboració amb les persones de l’entorn
  proper.

 • Respecte pels elements de l’entorn natural i social i participació en
  actuacions per a la conservació del medi.


Experimentació i interpretació

 • Observació i reconeixement de semblances i diferències en organismes,
  objectes i materials: color, grandària, mida, plasticitat, utilitat, sensacions, i altres propietats.

 • Experimentació d’accions que provoquen canvis en objectes i materials, fent anticipacions i comparant els resultats.

 • Ús d’instruments d’observació directa i indirecta per a la realització
  d’exploracions i d’experiències, tan analògics com digitals: lupes, balances i
  sensors per a la recollida i posterior anàlisi de dades. Iniciació en l’ús de les
  tecnologies de la informació i de la comunicació.

 • Realització de mesures d’objectes manipulables per conèixer les seves
  característiques i comparar-los. Ús d’estratègies de mesura de longitud,
  capacitat, massa, temps, temperatura, fent estimacions i prediccions i
  utilitzant unitats no convencionals.

 • Observació de característiques i comportaments d’alguns animals i plantes
  en contextos diversos: com són, com s’alimenten, on viuen, com es
  relacionen.

 • Reconeixement dels canvis que es produeixen en animals i plantes en el
  decurs del seu desenvolupament, interpretant les primeres nocions d’ésser
  viu i cicle.

 • Curiositat i iniciativa per la descoberta, per fer-se preguntes, cercar
  informació de diferents fonts, compartir-la amb els companys i companyes
  de classe, i organitzar-la en els diferents models.

 • Verbalització dels processos i dels resultats, evocant l’experiència realitzada
  i valorant les aportacions dels altres.

 • Representació gràfica del procés seguit en l’experimentació i de la
  interpretació dels resultats.

 • Reconeixement i interpretació de diferents rols observables en entorns
  propers i quotidians.

 • Interès per col·laborar en la preparació d’activitats de descoberta.


Raonament i representació

 • Comparació, ordenació i classificació d’objectes i materials, establint
  relacions qualitatives i quantitatives, per reconèixer patrons, verbalitzar
  regularitats, i fer anticipacions.
  • Construcció de la noció de quantitat i inici de la seva representació.

  • Reconeixement i representació de nombres en situacions diverses adonantse que són presents en situacions quotidianes i per què s’utilitzen, com quantitat, identificació, ordre i situació.

  • Reconeixement de seqüències i ordenació temporal de fets i activitats de la
   vida quotidiana. Identificació de sèries i predicció de la seva continuïtat.

  • Aplicació d’estratègies de càlcul per afegir, treure, repartir i agrupar
   reconeixent la modificació de les quantitats i fent estimacions de resultats.

  • Situació dels objectes a l’espai reconeixent la posició que ocupen i la
   distància respecte d’un punt determinat. Orientació en espais habituals de
   l’habitatge, l’escola i d’entorns coneguts, fent ús de la memòria espacial.

  • Ús d’estratègies per resoldre situacions que requereixin coneixements
   matemàtics. Verbalització dels processos i valoració dels resultats.

  • Adquisició progressiva de l'autonomia cognitiva que genera el treball basat
   en l'experimentació i el raonament, amb la comprovació, el contrast i la
   justificació com a forma habitual de conèixer i d'elaborar explicacions.

  • Identificació d’alguns canvis en la vida quotidiana i els costums en el pas del temps i en situacions properes.

  • Identificació de canvis que es produeixen a l’entorn i en el temps, establint
   relacions causa-efecte.

  • Ús del dibuix com a mitjà de representació: observació de la realitat,
   processos, canvis.

  • Elaboració i interpretació de representacions gràfiques senzilles sobre
   dades de la vida quotidiana.

  • Identificació d’informacions proporcionades pels diferents mitjans de
   comunicació, i expressió de la pròpia opinió.