dimecres, 25 de juny de 2008

OBJECTIUS D'EDUCACIÓ INFANTIL

El cicle de parvulari té els següents objectius que han d’ajudar al
desenvolupament de les capacitats de l’alumnat:

1. Identificar-se com a persona sentint seguretat i benestar emocional, coneixent el propi cos, les seves necessitats, els hàbits de salut i guanyar confiança en el control d’un mateix.

2. Ser i actuar de forma cada vegada més autònoma, resolent situacions
quotidianes amb actitud positiva i superant les dificultats.

3. Sentir que pertany a grups socials diversos, participant activament en
ells i utilitzant els hàbits, actituds, rutines i normes pròpies.

4. Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en
el grup establint relacions afectives positives amb actituds d’empatia i
col·laboració i intentant resoldre conflictes de manera pacífica.

5. Observar i experimentar en l’entorn proper amb curiositat i interès,
interpretant-lo i fent-se preguntes que impulsin la comprensió del món
natural, social, físic i material.

6. Conèixer experiències, històries i símbols de la cultura pròpia del país i
la d’altres companys i companyes, generant actituds de confiança i
respecte per les diferències i valorant les relacions socials i afectives que
s’hi estableixin.

7. Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o
imaginada i expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que els
ofereix el joc i altres formes de representació.

8. Comprendre les intencions comunicatives d’altres infants i persones
adultes i expressar-se mitjançant la paraula, el gest i a través del joc.

9. Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i
representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical,
audiovisual i plàstic; iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i de
l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús de les
tecnologies de la informació i de la comunicació.

10. Aprendre i gaudir de l’ aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se coses,
fer-les ben fetes, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el
coneixement de forma cada vegada més estructurada.