dimecres, 25 de juny de 2008

DESCOBERTA D'UN MATEIX I DELS ALTRES continguts

DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES

Autoconeixement i gestió de les emocions
 • Exploració i reconeixement de característiques bàsiques del propi cos:
  parts, canvis físics, creixement, necessitats bàsiques. Integració de les
  descobertes en un esquema i una imatge corporals de bases sòlides i
  flexibles.

 • Exploració i reconeixement de les pròpies possibilitats a través del cos:
  sensorials i perceptives, motrius, afectives i relacionals, expressives i
  cognoscitives.

 • Acceptació positiva de les pròpies característiques, tant capacitats com
  limitacions personals.

 • Actitud optimista, esforç i iniciativa per anar resolent situacions de
  dificultat: físiques, emocionals, relacionals i intel·lectuals; comptant amb
  l’ajut de les persones adultes o els iguals, si cal. Iniciació a la
  Identificació de les emocions bàsiques: amor, alegria, tristesa, enuig i
  por) a partir de les pròpies vivències. Associació amb causes i
  conseqüències.

 • Expressió de les pròpies emocions a través dels diferents llenguatges:
  corporal, plàstic, musical i verbal. Adquisició progressiva del vocabulari
  referit a les emocions.

 • Confiança i seguretat en els propis progressos. Autoregulació
  progressiva d’emocions per aconseguir un creixement personal i
  relacional satisfactori.


Joc i moviment

 • Gust i valoració pel joc i l’exploració sensorial com a mitjà de gaudi
  personal i de relació amb si mateix, amb els altres i amb els objectes.

 • Exploració de moviments en relació a un mateix, als altres, als objectes, i
  a la situació espacio-temporal, avançant en les possibilitats expressives
  del propi cos.

 • Expressió, a partir de l’activitat espontània, de la vida afectiva i
  relacional mitjançant el llenguatge corporal.

 • Domini progressiu de les habilitats motrius bàsiques: coordinació, to
  muscular, equilibri, postures diverses i respiració.

 • Organització progressiva de la lateralitat.

 • Experimentació i interpretació de sensacions i significats referits a
  l’espai: dintre-fora, davant-darrere, segur-perillós, entre d’altres, i al
  temps: ritme, ordre, durada, simultaneïtat, espera.

 • Creixement personal en el desenvolupament de jocs diversos: de
  maternatge, de contrastos, exploratoris, sensoriomotors, simbòlics.

 • Comprensió i valoració progressiva de la necessitat de normes en
  alguns jocs.

 • Prudència davant algunes situacions de risc o de perill. Relacions afectives i comunicatives

 • Exploració, acceptació, respecte, i valoració positiva dels trets característics dels altres, sense prejudicis ni estereotips que dificulten la
  convivència.

 • Interès i confiança per apropar-se afectivament a les emocions de les
  altres persones. Percepció de les necessitats i desig dels altres, i
  progressiva actitud d’ajut i de col·laboració.

 • Sentiment de pertànyer al grup i compromís de participació en projectes
  compartits.

 • Reflexió sobre les relacions que s’estableixen en els grups i participació
  en la concreció de normes per afavorir la convivència.

 • Disposició a la resolució de conflictes mitjançant el diàleg, a l’assumpció
  de responsabilitats i a la flexibilització d’actituds personals per trobar
  punts d’encontre amb els altres i arribar a acords.


Autonomia personal i relacional

 • Autoregulació progressiva d’hàbits d’autonomia referits a la pròpia cura:
  higiene, descans, alimentació, seguretat.

 • Aplicació d’hàbits d’autonomia en la vida escolar, mostrant iniciativa i
  esforç per trobar personalment solucions a situacions i dificultats
  superables, sabent demanar ajut quan faci falta i acceptant l’ajuda quan
  es requereixi.

 • Exercitació progressiva d’hàbits que afavoreixin la relació amb els altres:
  cura, atenció, escolta i respecte.

 • Participació en la cura i manteniment dels objectes i espais col·lectius.

 • Incorporació progressiva d’hàbits beneficiosos per la salut com a
  benestar personal i interpersonal.

 • Iniciativa per fer propostes, comunicar experiències i participar
  activament en la presa de decisions.

 • Desig d’autonomia i iniciativa pròpia.

 • Seguretat i confiança en les pròpies possibilitats d’aprenentatge i
  satisfacció pels progressos assolits.